Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.sugar-carft.pl prowadzony przez spółkę AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej:  Administrator lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

1.         Spółka AGART- PRO sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach (62 - 023) , przy ul. Fabrycznej 13 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304532, posiadającej NIP 7792332950, REGON 300816318, jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2.         Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.sugar-craft.pl, zwany dalej „Sklepem”.

 

Dane Osobowe

1.         Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

2.         Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

 

 

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1.    Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w związku z tym mają Państwo prawo do:

b)    wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,

c)    prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

d)    prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,

f)     prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.    Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo danych

1.    ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

2.    ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3.    Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu. 

Zakres zbieranych danych

2.    Administrator zbiera od Państwa następujące dane:

a)    podczas rejestracji konta – adres email,

b)    podczas składania zamówienia - imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu i adres e-mail, numer NIP. 

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1.    ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

a)    realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)    realizacji zgłoszonych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,

c)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)    prowadzenia badań - prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

e)    profilowania zawartości serwisu z wykorzystaniem plików cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f)      przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym,

g)    promocji produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.    Państwa aktywność w Sklepie, w tym w szczególności Państwa dane osobowe, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

3.    ADO może je również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Odbiorcy Danych Osobowych:

1.    W związku z realizacją usług, ADO ujawnia Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a)    dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

b)    bankom i instytucjom płatniczym, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń za ich pośrednictwem,

c)    podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe oraz innym podmiotom wspierającym działalność Sklepu,

d)    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nim obowiązków określonych w obowiązujących przepisach ( np. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

2.    W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane mogą zostać również udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w szczelności do celów marketingowych.

3.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Czas przechowywania danych osobowych:

1.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy, jednak nie dłużej niż do czasu upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

2.    Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

3.    Po cofnięciu zgody bądź upływie wskazanego okresu, dane osobowe zostaną trwale usunięte. ADO może jednak zachować niezbędną, ograniczoną części danych osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń.

Polityka „Cookies”

1.    Podczas korzystania z Sklepu, Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych sklepu, poprzez pliki cookies oraz przez system Web Beacon.

2.    „Web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

3.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności w Sklepie.

4.    Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

5.    Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

6.    Ponadto, Sklep może również wykorzystywać pliki cookies podmiotów zewnętrznych. Są to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. poprzez zliczanie, ilości kliknięć w daną reklamę).

7.    Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu:

a)    dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do Państwa preferencji, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych preferencji zakupowych.

b)    dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu w celu optymalizacji korzystania z strony internetowej; w szczególności w celu rozpoznania urządzenie, którego używacie Państwo w celu użytkowania Sklepu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;

c)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

d)    utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

8.    Pliki cookies charakteryzują się tym, że:

a)    nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,

b)    "cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

c)    dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

d)    nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,

e)    nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

f)     domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

g)    na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.[KMS1] 

9.    Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Państwa w trakcie korzystania z Sklepu (pliki cookies), możemy dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych oczekiwań, poprzez wyświetlanie produktów, którymi byliście Państwo zainteresowani wcześniej.

10.  Okres ważności plików cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym, będzie wynosił maksymalnie jeden rok. Po upływie tego terminu, pliki cookies zostaną automatycznie usunięte, a Sklep nie będzie więcej przetwarzał informacji w nich zawartych.

11.  W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Sklep oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:

a)    Komputery osobiste:

·         Internet Explorer

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Opera

b)    Urządzenia mobilne:

·         Chrome

·         Safari

·         Windows Phone

·         Blackberry

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie

7.    Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco utrudnić korzystanie ze Sklepu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie możliwość korzystania ze sklepu.

8.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kontakt@agart-pro.pl